Amdanom Ni

Mae SEAS Sailability yn cefnogi pobl anabl o Ogledd Cymru i fod yn egnïol a chael anturiaethau ar Afon Menai mewn amgylchedd diogel a chymdeithasol.  

Rydym yn llwyr gydnabod pwysigrwydd teulu a gofalwyr ym mywydau pobl anabl ac mae SEAS wedi ymrwymo i ddarparu profiadau i’w rhannu. 

 

Rydym yn gwneud hyn trwy godi arian a thrwy weithio gyda'n sefydliad partner Canolfannau Conway; Ynys Môn (rhan o Edsential CiC) sy'n cyflwyno ein digwyddiadau sailability.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Royal Yachting Association Cymru a’r Bartneriaeth Awyr Agored i hyfforddi a chymhwyso gwirfoddolwyr, llawer ohonynt yn deulu/gofalwyr, fel y gallant chwarae rhan weithredol wrth gyflwyno ac arwain y digwyddiadau. 

Mae dod i adnabod ffrindiau newydd a chael hwyl yn ganolog i bopeth a wnawn. 

Mae'r rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer 2021 yn cael ei diweddaru, mae gennym gefnogaeth ragorol gan RYA Cymru sy'n rhoi’r newyddion diweddaraf i ni a’n cynghori wrth i sefyllfa Covid newid. 

Cyfyngwyd yr holl ddigwyddiadau bellach i uchafswm o 30 o bobl, rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'n grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod y lleoedd hyn yn cael eu dyrannu mor deg â phosibl.  Mae ein gwirfoddolwyr i gyd yn Ymwybodol o Covid ac wedi cwblhau hyfforddiant Cymdeithas Chwaraeon Cymru. 

Yn yr amseroedd anodd hyn nid yw SEAS eisiau i bryderon ariannol rwystro neb rhag cymryd rhan. Er mwyn cadw SEAS yn gynaliadwy, gofynnwn am gyfraniad dewisol o £3 y pen am bob digwyddiad.

Mae'r math o weithgaredd a wnawn yn dibynnu ar ba mor uchel yw'r llanw:

Digwyddiadau Pen Llanw yw pan fyddwn yn cael y cychod hwylio a phŵer mawr allan. Yn ystod y digwyddiadau hyn rydych yn llawer llai tebygol o wlychu. Mae digwyddiadau pen llanw yn fwy addas os oes angen i chi aros yn eich cadair olwyn neu os oes angen cefnogaeth ychwanegol arnoch chi wrth eistedd.

Digwyddiadau ar Drai yw pan fyddwn yn dod â’r canŵod, y caiacau, y padl-fyrddau a'r dingis hwylio allan. Rydym hefyd yn hyfforddi gwirfoddolwyr yn ystod y digwyddiadau hyn.

Digwyddiadau Rhwng Llanw a Thrai yw pan mai dim ond ar gyfer rhan o'r digwyddiad y gellir defnyddio'r cychod mawr felly bydd cymysgedd o gychod mawr a bach allan.

Nid ydym yn hoffi canslo na newid dyddiad digwyddiad oni bai ei fod yn wirioneddol angenrheidiol. Os yw'r tywydd yn wael mae gennym amrywiaeth o weithgareddau eraill i'w gwneud fel dringo dan do, cyrsiau rhaffau, gwifrau sip, crefftau coed ac ati. 

Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi derbyn cyllid a chymorth gan y Loteri Genedlaethol, Partneriaeth Awyr Agored, Cronfa Addysg Thomas Howels ar gyfer Gogledd Cymru, Chwaraeon Cymru, The Wheelyboat Trust, Cronfa Gymunedol y Co-op, Akzo Nobel a Sefydliad Elusennol Barchester sydd i gyd yn galluogi gweithgaredd SEAS i ddigwydd ... DIOLCH YN FAWR!!

We believe everyone should have the opportunity to get outdoors and have adventures

Our Mission

The coast of North Wales is one of the most beautiful places in the world. We believe that everyone should be able to experience its beauty and adventures without the barriers posed by disability.

Karl Midlane wheelyboat Oct 2019 (58).jp
 
seas found-94.jpg

Our Vision

Our Vision is a community where disabled people and their bubble are supported and enabled with the skills, experience and confidence to get out on the water and have adventurous fun!

We Need Your Support Today!